Asiakaspalvelu: 06 557 7470

Vikapäivystys: 06 557 2146

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Alajärven Sähkö Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 2.6.2023

1. Rekisterinpitäjä

Alajärven Sähkö Oy, Vanhatie 331, 62900 Alajärvi, 06 557 7470,
asiakaspalvelu@alajarvensahko.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Esa Ala-Honkola, esa.ala-honkola@alajarvensahko.fi, 050 401 2572

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, liittymä- ja käyttöpaikkarekisterit ja muut rekisterit.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,
markkinointi, sähkösopimusten ja liittymissopimusten ylläpito ja niihin liittyvien
lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon
tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, asema,
yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), sähköinen laskutusosoite, pankkitilitiedot, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, sähkönkulutustiedot, sopimustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään 6 vuotta voimassaolon päättymisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan lakisääteiseen vähittäismarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään (Datahub) sekä perintään hoitavalle palveluntarjoajalle. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa, kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa, kuukauden kuluessa.